Bengta Persdotter

(mf fm mm m)

Blev 67 år.

Far: Per Pålsson (1749 - 1828)
Mor: Hanna Pehrsdotter (1774 - 1840)
Född 1806-02-28 Gullåkra No 6, Brågarp (M) 1) 28 febr föddes Pehr Påls Hustru Hanna Pehrsdotters
flickebarn i Gullåckra. Döptes den 1 mars och kal-
lades Bengta. Suse: Maka Jeppa mårtens ibid Test:
Jacob Pehrsson i Kyrkoby, Jöns Bengtsson, drängen
Ola Pehrsson, Karna Ola ???, Bengta Nils Pehrs
Ibidem
Död 1873-03-18 Kabbarp No 2, Tottarp (M) 2) Egaren Lars Jönssons
hustru Bengta Pers-
dotter på no 2 Kabbarp 67 år

Vigsel1828-09-10 Brågarp (M) 3) Drängen Jacob Andersson
och pig. Bengta Pehrsdotter
Barn
Hanna Jacobsdotter (1832 - )
Sissa Jakobsdotter (1832 - 1857)
Anders Jacobsson (1834 - )

Barn
Jöns Larsson (1838 - 1903)
Boel Larsdotter (1840 - 1868)

Noteringar

Sedan nu förestående Boupteckningen blifvit sålunda afslutadt så träffades föl-
jande öfverenskommelse emellan Enkan och barnens närmaste skylde män
som varo närvarande nemligen:
1: att hon skullt sitta orobbad i alt sådant som dett nu för närvarande be-
fans och alla di närvarande släcktingarna löfte att hjelpa hinne till att få besäde jor-
den i våras men inhöstningen af grödan får Enckan sjelf besörja och ansvara
så att alt redeligt tillgår och ingenting van häfdas eller förslösar och sedan
då säden blir inbergad så skall öfverenskommelse träffas med barnens
tillförvarnade förmyndare när auctjon å lösöre och Grödan skall förättas
så att skulden kan blifva betalt och Hemmanets ??? ??? gorde
2: och hvad dett beträffar med fastigheten eller hemmans del så ansåg icke
den aflidnes bröder sig kunna förhindra Enkan att bekomma sin gifto
rätt däruti så väll som i Lösegendommen ??? icke hon är införd i
Kjöppe eller fastebref på hemmanet, så har hon likväll införd däruti
fastighets utlösen från Hemmanet No 6 Gullåkra en somm stor 333
Rks 16 f Banco och i andeende till att denna Hemmansdell ej hafver
större jordrymd än 9 1/2 tunneland jord så kunde detta icke i någon män-
hunne förhindras, utan i dett ställe ville vi som barnens närmaste
anhörigas hos välloflige Domstolen att Enkan måtte kunna få bibe-
hålla hella hemmans dellen emot det att hon utgifver till barnen
för di 6 tunne och 12 kapeland jord en af henne nu ärbjuden
summa stor 666 Rks 32 f Banco som skall förväntas med 5 Procent
från den tid vardena af barnen upnår 12 åhrs ålder.
3: Detta som aldra förmånligast för di små omyndige barnen och för
dett di skall kunna på et Christeligt sätt blifva upfostrade så
får vi aldra ödmjuckast anhålla om välloflige Domstolens ????-
?? harå; så att nemde Enka kan af oss sedan vi blifvet tillsatte
såsom förmyndare bekomma kjöppe kontrakt på hemmans dellen
så fort hon godt gör oss åfvan nemnde summa som tro-
ligtvis anses för et i orten aldeles gångbart och högt pris;
och underställer således detta wälloflige domstolens rät-
vissa bedömmande häröfver och önskar att dett må blifva be-
fallit sp att skifte sedan auctjon är hållen kan blifva förrättadt
Så väll öfver fasta som lösa egendommen Enka ocn barn
Emellan
Sålunda öfverenskommit som före skrifvet står intygas med vår
egenhändiga underskrifter Bengta BPD Pehrsdotter Per Andersson Jöns Andersson
Enka Bröder till den aflidna Såsom vittnen här till underskrifver
P. Grönwahl Jöns Larsson
Källor

Senast ändrad: 2016-02-09

Laddar...