Jöns Andersson

(mm fm mm mm mm fm f)

Far: Anders

Familj med okänd
Barn
Olof Jönsson
Gertrud Jönsdotter (1632 - 1700)
Sven Jönsson (~1635 - 1707)

Noteringar

No 78
Kiendiß wj oß wnderschreffne Nielß Anderß udj Giislöff
och Jenß Andersön Thuer Madtz ibm och for alle Witterliget
giör udj detta woriß wdjiffna breff at wj allesamtlige
med woriß welberaadt hue haffuer solt och affhänt
den halffue Cronegaard som wj samtligen haffuer arffuet
effter woreß sl: söster Bolla Lauredtz Nielß nu sallig
med gud ifran oss och woreß arffuinge, och den till Erlig
dreng Peder Pedersön barndföed udj Nöbbele och hanß
sanda arffuingar till Ewindelig Eÿendomb och nÿde
bruge och beholle for oss och woriß arffuinger baade udj
agger och Eng, fægang och fischerwand rad och riß wot
och thiurt Jntet wndertagende som findiß kan inden
Gisslöff fiere marcheschiell for penge halff femtie thiuffe
D:r dj 60 D:r strax at Erlega och betala dj 32 D:r
at betala till S:t Micaeli ano 1670, och waar som helst
den sidste summa penge bliffuer Erlagt och betalt,
den lönner wj oß till forschreffne arffuinger
at giffue for:e peder pedersön Rigtig thingswinder
och skiöde paa for:te halffue Cronegaard och Lönner wj
och oß till förplichtelse at wj wille holde peder peders:
och hanß sande arffuinger for huar mandtz paatalle frj,
och schadißlöß paa for:e gordekiöb at saa udj [alsendhe]
Ehr och wrogäligt holdiß schall winder wj wnderschreffne
med woreß hender och karremercher her neder under och
om bedet disse dannemend til witterlighet med oß at
wnderschreffue som ehr Thuer Michelsön Olle Pedersön
biegge i Gislöff Datum Gislöff d: 30 Septemb Ao 1669
Anderß Nielsöns
hand Källa: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671-1671) Bild 120 (AID: v113682.b120, NAD: SE/RA/52106)
Källor

Senast ändrad: 2016-06-11

Laddar...