Kjerstina Andersdotter

(mm mf fm m)

Blev 67 år.

Far: Anders Jönsson (1767 - 1803)
Mor: Elna Hansdotter (1773 - 1850)
Född 1800-04-20 Löderup (L) 1) d.20 april föddes i Hagestad et pigebarn Fadren Hus-
mannen anders Jönsson modren Elna Hansdotter
blef döpt d:21 ejusdem hemma
dess namn Kjerstina
Död 1868-03-09 Hagestad No 21, Löderup (L) 2) Pigan Kerstii Andersdotter
på no 21 Hagestad
67 år, 10 månader och 19 dagar, icke gift

Barn
Ingefred Mårtensdotter (1823 - 1905)

Noteringar

Hon har fallande sot = Epelepsi Ingelstads häradsrätt 1823-03-24, ¿111 S.D Pigan Kjerstina andersdotter i Ha-
gestad, har till tinget instämt drängen
Mårten Mårtensson derstädes, i påstå-
ende, att han måtte, utom lagligt answar
för det han med K:den haf: köttslig beblan-
delse, deraf hon nu befinnes i hafwande
tillstånd, äfwen dömmes skylldig, gif-
wa skälig fosterlön till barnet, i fall-
det med lif framfödes, samt att ersät-
ta Rättegångz kostnaden.
Vid Målets påropande, kan ej nå-
gon af P:ne tillstädes, utan anmälte
Nämdmn: i Rätten Pehr Olson, att
Kjerstina Anders dr är nära dess för-
lofning stämd, men att hennes moder
Elna Hans dr i dag på morgonstunden
å sin dotters wägnar träfffat före-
ning med Mårten Mårtens: på så sätt
att denne sednare, såsom fosterlön
till Kjerstina med gående foster, up-
på hennes ?????? en Jöns An-
derssons i Örum skuldsedel till Mårten
Mårtensson på 66 Rijks:d 32 Skilling ??? men
han HdsRn gjorde sig underrättad
att Kjerstina Andersdr hwarken öfwer
wärck eller sjelf bifallit, till hö??ningen.
Så finner HdsRn sig herom ???? ut-
ställa Målet till Hdn ??? ???? af
Hdts nästa Sommar Ting, då Mår-
ten Mårtens:, wid wite 11 R:d Bco å-
lägges, att personligen sigh inställa,
hwarom Kjerstina Andersdr, hon be-
rörde Tings dag ?? ?? skall till-
städes komma, ålägger att Mårten
Mårtens: bewisligen kungöres
i god tid före Tinget; Dom afsades Ingelstads häradsrätt 1823-06-06 ¿28 S.D af HdsR upprepade upskutne
och till i dag utsatte Målet, emellan
Pigan Kjerstina Andersd:r i Hagestad,
Kd:n, till Drengen Mårten Mårtens:
derstades, Sd:n, angående det som
Vinter Tings Domb: under N:o 111 af-
handlar. Men någon af P:ne kom
ej tillstädes, utan låto g: Nämden
i Rätten Anders Erickson, ingifwa HdR:s
Protocollz utdrag för sista Ting,
å hwilket war tecknadt följande
järning:
Enligt förestående utslag har jag af
inst:
drängen Morten Mortenss: med skuld-
sedel fullkompligen blifwit förnöjd
och betald, så att Målet alldeles
förswinner, och at stryks; hwilket med
min egenhendiga underskrift intygats
warder. Hagestad den 8. Junii 1823
Kjerstina Andersdotter
hermed på en gång närwarande vitt-
ne, att Kjerstina Andersdotter med sitt
Bomärke sjelf undertecknat sitt
namn, och att Mårten Mårtensson
och Kjerstina Andersdotter, har otvung-
na å ömse sider ingått denne före-
ning, Intygar.
Pehr Olsson A Ericksson J anseende till hken Föreningz, Kjer-
stina Andersdotter och Morten Mort-
tinson, hke icke tillförne för hor
eller Lönskaläge pliktat, warder i för-
mågo af 53.C. 1 ¿ och 55. Cap. 5 ¿ MB samt
Kongl. Förord: av 10. April 1810 skyl-
dige dömde, att [struket] Morten Mortinson
att till treskifte böta 3 R:d 16 öre samt
att, jemte Kjerstina Andersdotter, gif-
wa till kyrkan i Löderup, han 1 R:d
och hon 32 [skilling/öre?] hwarjemte de Skola undergå
enskild skrift och aflösning Marten Martinsson
Löderups kyrka Sacris stiga, men
Kjerstina Anders dotter hon den af
Nådige Presterskapet som hon derom
till [struket] will sig anmäla, Blifwande
den P:ne emellan träffade förening
om Foster Lönen, af HdR dom fästad;
som aflades.
Källor

Senast ändrad: 2014-07-17

Laddar...