Olof Mårtensson

(mm fm mm mm mm ff)

Far: Mårten Hemmingsson ( - <1656)
Mor: Inger
Död mellan 1660 och 1662 Gislöv nr 28, Gislöv, Östra Nöbbelöv (L) 1) 1660
Olle Mortenß er Siug aff krafft

Barn
Jöns Olsson (1658 - 1726)

Noteringar

Mtl 1660 Olle Mortens: er siug aff Krafft Nr 68
Copie af Olluf Mortensönß shiöde och tingßvinde paa den Crone gaard J Giöslof Peder Nielsön i Walldbÿe Tingfogit j Jerrested
herrid och Söfren Andersön i Tommarop skrifr giör
witterligt at aar Christj 1651 fredagen den 27 Junij
Jnden for:e herridz ting for oß oc tingMend flera
for Retten frambkomb. Olluf Mortensön i Giislöf och
bewiste med kaldsmend Olluf Ollson oc Anderß Mortensön
i Giislof dj himblade effter Lougen at hafue udj Rette
stefnet Mogennß Pederson i Giislöf Knud Pedersön oc
Jens Stafensön Jbdm och Jngmand Jensön i Glibberup
paa sin hustruiß Ludze Pedersdaaters wegne
Skiöde och tingswinde andlangandiß hand er beg: paa
deiriß egne och deriß hustruerß wegne, paa dend
halfue Chrone gaard i gislef Per Jbson har till dags hafr
paa boet. Daa for Retten frambstod Mogens Peders
och Knud Pedersön J Giislöf paa deris Egne Wegne, Jenß
Stafensön Jbdm paa sin hustruiß Bente Pedersdatterß
wegne och Jngwand Jensen i Glibberuop paa for:e sin
hustruiß wegne oc Effter for:e Lowlig äfhimblade talh
oc war sålt oc Lowbÿdelse udj fire tinge Skiötte oc aldel:
afhenda fraa dennom deriß hustrur börn oc Med-
arffuingar oc till Olluf Mortenßen J Giislöf hanß
hustru Giertrud Jenßdatter deriß börn oc arffvin-
ger den halfue Chrone gaard i Gislöf, som Peder Jbsön
tillforne paaboede at maa hafua, Niude, bruge och
beholde till ewindelig Eÿendomb Eÿe skyllandiß for hwar
Mands tilltale, som där paa i nogen Maader tala kand,
med huuß och Jord agger oc Eng, schow oc Mark Riis och
Rond, fiskewand oc fægang, Vodt oc tiurt hiöijt oc Lou[gt]
wnd hwad Nafn det helst Nafnis kand, som nu tilligge[r]
oc af arilds tid tilliget hafr med Retta Jnden alle
fire Giislöf Markeskiell, oc er till tacka betalt, som
di Nöÿeß udj alle Maader. Mens dersom saa st[rax]
at for:ne halfue gaard med dis tilligande Eÿendom
blefua for:te Olluf Mortensön eller hans arfwin-
gar frawunden formedelst Wandhimmelß bröstsk[yld]
daa Beplicter forschreffen mand sig paa deris eg[ne]
och deris hustruerß wegne at Jgengiffue f[or:te]
Olluf Mortens: eller hans arfuinger, saa gode
half gaardtz grund oc Eÿendomb Jndden aar oc d[ag]
dernest effter oc holde honnom schadislöß i alle
mader oc der paa will wara hans hiemmel oc till[tal] Anno 1653 fredagen d: 4 Februarij Jndden for
herridtz ting for Retten frambstoed for:e Olluf
Mortens: i gislöf oc bewijste med kaldtzmand N[ils]
Mortensön oc Tÿgge Nielsön i Giislöf dj himmblade e[fter]
Receßen at hafua med 14 dags warsel udj Rette
stefnet Hemming Mortensön i Giererup Jtem
Jnger Morten Hemmings i gislof med 8 dags warsel
Ellina Mortensdaatter med hendis Laugwerge Klem[et]
Mortensön oc Jens Mortensön J Giislof paa deris eg[ne]
wegnar Mogens Peders: oc Olluf Peders: paa deris
hustruiß wegne andlangande skiöde och tingswin[de]
hand er begierandis effter et kiöbe brefs formelding
och paaschriffuet. Daa framstoed samptligen forsch:e Jndtefnte
personer oc gaf For:e Olluf Mortens: i Giislöf
oc hans hustru Giertrud Jensdaatter et fuldkomme
schiöde oc tingswinde paa den halfue Chronegaard udj
gislof som Mickell Nielsön tillforne paaboedt at schall
hafue nÿde bruge oc beholde med aldelis tilligande grund
oc Eÿendomb som nu tilliger oc af arildtz tid tilliget hafr
med Rette Jnden alla fire gislöf Markeskiell oc er till
tacka betalt saa dj nöÿes udj alle Maader och twill
wara Olluf Mortens: frij himmel oc tillstand der paa
som det sig bör i alle Maader som forsch:tt staar
Effter hwilket leÿlighed Olluf Mortensön war et willigt
tingswinde begierandis till widnisbÿrd wndder woriß zigneter
Datum ut Supra
(Loco Sigillj)

Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671-1671) Bild 109 (AID: v113682.b109, NAD: SE/RA/52106)
Källor

Senast ändrad: 2018-02-10

Laddar...